Search
Close this search box.

بایگانی پیوند قلب

نکات مراقبتی بعد پیوند قلب

مراقبت های بعد از عمل پیوند قلب

مراقبت های بعد از پیوند قلب برای بیماران اهمیت فراوانی دارد و اگر رعایت نگردند نیز احتمال بروز آسیب هایی وجود دارد. پس از پیوند